Skip to content

Privacy policy

Contactgegevens
Caro for Kids | Ivy&Oliver
Kraaienlaan 64
2566RK Den Haag
Telefoon: +31 (0)702211744
hello@caroforkids.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Carolijn van Ham
Ons privacybeleid
Caro for Kids | Ivy&Oliver heeft privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website inclusief webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Caro for Kids | Ivy&Oliver. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens bovenaan ons privacybeleid.
Welke gegevens verzamelt Caro for Kids | Ivy&Oliver?
Wanneer je op onze website een bestelling plaatst, verzamelen we de volgende informatie

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • email
 • account voorkeuren
 • transactie

Middels deze gegevens zijn we in staat jouw bestelling voor je af te wikkelen, in te pakken en te verzenden. Het telefoonnummer wordt (indien nodig) alleen gebruikt om contact op te nemen bij vragen over jouw bestelling. Wanneer je op onze website een contactformulier invult of een reactie op een blog plaatst, verzamelen we de volgende informatie:

 • naam
 • email

Beveiliging persoonsgegevens
Wanneer je een bestelling plaatst of inlogt wordt gebruik gemaakt van de Secure Socket Layer. Er verschijnt een groen ‘slotje’met ‘https’ wat aangeeft dat u veilig kunt navigeren op de website. Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. De inloggegevens die je aanmaakt voor jouw account worden versleuteld opgeslagen. Caro for Kids | Ivy&Oliver kan niet jouw wachtwoord inzien.
Over de gegevensverwerking van derden betrokken bij onze website
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
1. Webwinkelsoftware Ecwid
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Ecwid. Onderhoud wordt verzorgd door Studio Gemerkt. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen door hen worden ingezien. Dit gebeurt alleen als het noodzakelijk is voor de optimale werking of verbetering van de website/-shop. Gegevens zullen ook door hen niet met derden worden gedeeld.
2. Webhosting en e-mail Hostnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
3. Online betalingen: Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
4. Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst maken wij gebruik van tussenpersonen die aantrekkelijkere verzendtarieven kunnen hanteren voor ons. Wij maken op dit moment gebruik van de diensten van PostNL voor het printen van verzendetiketten en het verzenden van de pakketten. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen.

 • PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
5. Externe verkoopkanalen: Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Doel van de gegevensverwerking
1. Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
2. Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem).
3. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Caro for Kids | Ivy&Oliver op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen.
Bewaartermijnen
Gegevens ingevuld via contactformulieren worden 6 maanden bewaard, statistieken voor 1 jaar en klant aankopen voor 10 jaar.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.
Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Caro for Kids | Ivy&Oliver. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Caro for Kids | Ivy&Oliver is wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies (tekst bestanden die op jouw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren, hoe de gebruikers de website gebruiken, ter uitvoering van diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. De informatie die in een cookie is opgeslagen kan naar de website van Caro for Kids | Ivy&Oliver worden gestuurd wanneer je de website opnieuw bezoekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gevuld winkelmandje. Meer informatie over Cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.
Voor het plaatsen van sommige cookies heeft Caro for Kids | Ivy&Oliver jouw toestemming nodig, dat heb je kunnen zien toen je de website bezocht. Door jouw bezoek voort te zetten, te klikken op een link of onderdelen of te surfen geef je via een actieve handeling aan akkoord te gaan met het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit cookie & privacy beleid.
Soorten Cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van 3 typen cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website
 • Analytics cookies: Dit zijn cookies die statistieken verzamelen. Deze zijn versleuteld en anoniem.
 • Marketing cookies: Deze cookies verzamelen informatie over websitegedrag en zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Hierbij worden diensten van derden gebruikt (Google, Facebook en Instagram)

De functionele en analytics cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Met jouw toestemming gebruikt Caro for Kids | Ivy&Oliver, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google, Facebook en Instagram.
Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de ‘voorkeuren’ van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij ‘help’ in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.
Je kan je hier afmelden voor aangepaste advertenties:
• Advertentie instellingen Google
Om je af te melden voor Google Analytics:
• Google Analytics Opt-out Browser Plugin
Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan jou te kunnen aanbieden.
Social media / buttons
Caro for Kids | Ivy&Oliver wil het graag zo gemakkelijk mogelijk voor u maken om specifieke content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van de social media buttons. Van de volgende social media zijn er buttons geplaatst: Facebook, Youtube en Instagram.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

​Caro for Kids | Ivy&Oliver kan informatie over haar klanten gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval nemen wij eerst contact met je op om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons privacy-beleid en om je de kans te bieden om deelname te weigeren.
Als je wil reageren op ons privacy-beleid kun je contact met ons opnemen via hello@caroforkids.nl of via het contactformulier op deze website.